การคืนเงินและการชดเชย

บางครั้งแผนการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือสัมภาระของคุณล่าช้าหรือเกิดความเสียหาย คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชย

COVID-19

นโยบายการคืนเงินและเงินชดเชยของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก COVID-19