ข้อจํากัดความรับผิด

ตามอนุสัญญา Warsaw เราจะอธิบายถึงข้อจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระระหว่างประเทศ

ระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) No. 889/2002

ผู้โดยสารที่กำลังเดินทางและมีความเกี่ยวข้องกับปลายทางสุดท้ายหรือแวะพักในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเริ่มต้นการเดินทาง จะได้รับคำแนะนำว่า บทบัญญัติของสนธิสัญญาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของอนุสัญญากรุงวอร์ซออาจจะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางตลอดเส้นทาง รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งหมดภายในประเทศต้นทางหรือปลายทาง สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่กำลังเดินทางไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการกำหนดความรับผิดชอบสำหรับสายการบินผู้ให้บริการตามอนุสัญญาและสัญญาพิเศษในการขนส่งที่รวมอยู่ในพิกัดอัตราที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่างๆ ในสัญญาพิเศษดังกล่าว สำหรับการเสียชีวิตของบุคคลหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะมีการจำกัดไว้ในเกือบทุกกรณีสำหรับความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และความรับผิดชอบในขอบเขตดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของผู้ให้บริการ สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่เดินทางกับผู้ขนส่งที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาพิเศษดังกล่าวหรืออยู่ในการเดินทางที่ไม่ได้ไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 10,000 หรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐในทุกกรณี ชื่อของผู้ให้บริการ ฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาพิเศษจะมีข้อมูลอยู่ที่สำนักงานขายตั๋วโดยสารทั้งหมดของผู้ให้บริการดังกล่าว และอาจได้รับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถได้รับการป้องกันเพิ่มเติมโดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันดังกล่าวไม่ได้รับผลจากการจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ให้บริการภายใต้อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรือสัญญาพิเศษในการขนส่งดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาสายการบินของคุณหรือตัวแทนบริษัทประกันของคุณ หมายเหตุ: การจำกัดความรับผิดชอบที่มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเรียกร้องเกิดขึ้นในรัฐที่มีบทบัญญัติสำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่แยกจากกัน การจำกัดควรมีมูลค่ารวมที่ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย โดยเป็นหนังสือบอกกล่าวที่กำหนดโดยคำสั่ง 69-2-65 ของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. DOT) และไม่มีเนื้อหาของบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล 1999 ที่อาจบังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ไม่อนุญาตให้มีตัวแทนเพื่อความถูกต้องของเนื้อหา

โดยไม่คำนึงถึงข้อความก่อนหน้านี้ ผู้โดยสารอาจอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ความรับผิดที่มีความเหมาะสมมากกว่า การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณในเที่ยวบินที่บินโดย KLM มีดังต่อไปนี้

ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร และ KLM อาจชำระเงินล่วงหน้าในสัดส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจในทันทีของผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ในกรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าในการรับสัมภาระ ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว หากมูลค่าของสัมภาระของคุณสูงกว่าข้อจำกัดนี้ โปรดแจ้งมูลค่าของสัมภาระใต้ท้องเครื่องในส่วนที่เกินจากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ จุดเช็คอิน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าสัมภาระของคุณมีการรับประกันเต็มมูลค่าก่อนการเดินทาง ในกรณีของความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนส่งทางอากาศ ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว หากการเดินทางของคุณมีความเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆ ร่วมด้วย คุณควรติดต่อกับสายการบินเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ การประกาศนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002