เงื่อนไขเวาเชอร์การเดินทาง

หากการเดินทางของคุณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเวาเชอร์การเดินทาง นี่คือเงื่อนไขเวาเชอร์ของคุณ

เงื่อนไข

1. ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เว้นแต่ว่าบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:

  • เวาเชอร์ EMD หมายถึงเอกสารเบ็ดเตล็ดแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกอีกอย่างว่าเวาเชอร์การเดินทาง
  • KLM หมายถึง KLM Royal Dutch Airlines ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่เมืองอัมสเทลเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • Delta หมายถึง Delta Air Lines ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Air France หมายถึง Air France ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • เที่ยวบิน KLM หมายถึงเที่ยวบินที่หมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย KL
  • เที่ยวบิน Delta หมายถึงเที่ยวบินที่หมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย DL
  • เที่ยวบิน Air France หมายถึงเที่ยวบินที่หมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย AF
  • เที่ยวบิน Kenya Airways หมายถึงเที่ยวบินที่หมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย KQ
  • เที่ยวบิน Virgin Atlantic หมายถึงเที่ยวบินที่หมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย VS

2. ผู้แทน พนักงาน หรือตัวแทนของ KLM ทุกคนไม่มีสิทธิ์ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้

3. เวาเชอร์แบบคืนเงินไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ชำระค่าโดยสารของ KLM, Delta Air Lines, Air France, Virgin Atlantic หรือ Kenya Airways เมื่อมีการออกตั๋ว KLM หรือ Air France ให้ จำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ระบุไว้ในเวาเชอร์

สามารถใช้เวาเชอร์ได้โดย:

มูลค่าสูงสุดของเวาเชอร์ฉบับหนึ่งคือ 800 ยูโร หากสกุลเงินของเวาเชอร์แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ออกตั๋ว อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราการขายของธนาคารที่ธนาคารท้องถิ่นของ KLM หากมียอดคงเหลือในเวาเชอร์หลังจากชำระเงินค่าตั๋วแล้ว จะออกเวาเชอร์ได้ในจำนวนเงินคงเหลือดังกล่าว แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเวาเชอร์เดิมจะยังคงมีผลบังคับใช้

4. นำเวาเชอร์แบบคืนเงินได้ไปใช้กับการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงตามจำนวนที่ระบุบนเวาเชอร์ได้

5. สำหรับการขนส่งทั้งหมดที่ดำเนินการโดย KLM, Delta และ Air France เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง ค่าธรรมเนียม ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขพิเศษในการขนส่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ KLM, Delta และ Air France ตามลำดับ จะมีผลบังคับใช้ หากการขนส่งดำเนินการโดยสายการบินอื่น เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของสายการบินนั้นๆ จะมีผลบังคับใช้

6. หากใช้เวาเชอร์นี้เพื่อการขนส่งบนเที่ยวบินของ Delta, Air France และ/หรือสายการบินอื่นใดก็ตาม จะถือว่า KLM ดำเนินการเป็นบริษัทตัวแทนของสายการบินนั้นๆ ในการออกเวาเชอร์นี้

7. เวาเชอร์นี้ใช้กับสายการบินอื่นไม่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเวาเชอร์ และการกระทำดังกล่าวจะทำให้เวาเชอร์เป็นโมฆะ

8. ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบเวาเชอร์ของตนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และ KLM จะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสารในกรณีที่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวผู้โดยสารนำเวาเชอร์ไปใช้ KLM หรือบริษัทตัวแทนของ KLM ไม่มีภาระหน้าที่ในการขอให้บุคคลที่แสดงเวาเชอร์นี้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

9. ลูกค้าที่ได้รับเวาเชอร์มีสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธเวาเชอร์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้โดยสารยอมรับเวาเชอร์ถือว่าผู้โดยสารยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

10. สามารถใช้เวาเชอร์แบบคืนเงินไม่ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออก และสามารถนำไปซื้อตั๋ว KLM หรือ Air France สำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินของ KLM, Air France, Delta Air Lines หรือ Kenya Airways ได้

11. สามารถใช้เวาเชอร์แบบคืนเงินไม่ได้เพื่อซื้อสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ (ที่พร้อมบริการ) ล่วงหน้าบนเที่ยวบินที่ดำเนินการและทำการตลาดโดย KLM หรือ Air France ได้

12. เวาเชอร์ (ทั้งแบบคืนเงินได้และแบบคืนเงินไม่ได้) ใช้เพื่อซื้อสินค้าบนเที่ยวบินไม่ได้

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้